Ministarstvo poljoprivrede

SAPARD agencija

        Do kraja 2005. godine u Hrvatskoj treba biti uspostavljena SAPARD agencija, koja će dodjeljivati sredstva iz predpristupnog fond EU-a. Sredstva su bespovratna, a iznos koji je namijenjen za Hrvatsku je 25 mil. €.
        Za detaljnije pojašnjenje SAPARD programa u Hrvatskoj pogledajte promotivne letke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva: