Zlatna žutica vinove loze

(Flavescence dorée)

          Općenito. Zlatna žutica vinove loze jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze na području Europe. Nalazi se na A2 listi karantenskih štetočinja što znači da je prisutna u Hrvatskoj, ali ograničena na pojedina područja. Bolest je pronađena u Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Istarskoj, Varaždinskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Bjelovarskoj-bilogorskoj i Virovitičko-podravskoj županiji te u Gradu Zagrebu. Bolest se vrlo brzo širi i u zadnje vrijeme postala je gorući problem u Hrvatskoj gdje je prvi put pronađena 2009. godine. Štete mogu biti i do 100%.ž

          Biologija. Bolest se širi zaraženim sadnim materijalom i vektorom. Američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je vektor zlatne žutice vinove loze i proširen je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Domaćini zlatne žutice vinove loze su osim same vinove loze i joha (Alnus glutinosa) i pavitina (Clematis vitalba).

          Simptomi. Simptomi se pojavljuju najčešće početkom ljeta, odnosno krajem lipnja, a prema jeseni su sve izraženiji. Javljaju se u drugoj godini nakon infekcije. Listovi bijelih sorata loze žute i savijaju se prema dolje i imaju karakterističan trokutasti, kopljasti oblik. Nepravilno su žuti i na dodir se drobe. Kod crvenih sorata lišće ranije crveni, savijaju se i imaju trokutasti oblik. Osim na listovima simptomi se zapažaju i na mladicama čiji su internodiji skraćeni, tijekom zime se smrzavaju i propadaju uslijed nepravilnog odrvenjavanja. Grozdovi se potpuno suše i nakon 2 – 3 godine loza odumire.

          Zaštita. Prije svega je potrebno pratiti pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča i njegovo suzbijanje. Tijekom vegetacije obavezno je provoditi vizualne preglede na simptome. Alternativni domaćini kao što je pavitina se moraju uništiti. Potrebno je ukloniti oboljele trsove s korijenom koji pokazuju simptome žutice, a zapuštene vinograde iskrčiti.